Okuyiyo

I-Otshadi yase-SA

kukunikezela iividiyo ezizodwa eziyilelwe ukunikezela ulwazi olufunekayo kumafama amatsha nasele ekhona aseMzantsi Afrika kwakunye nokunikezela uqeqesho kubasebenzi basefama. Le webhusayithi iqwalaselene nokufama iziqhamo ezinamagqabi avuthulukayo.

I-SA Orchard yasekwa kwingxowa-mali esuka kwa-HORTGRO njengomandisi weenzame zabo kwimimandla yophando noqeqesho olumalunga neziqhamo ezinamagqabi avuthulukayo.

 

5 fruit below with fruitgro fruit

I-SA Orchard iqulathe ngaphezulu kwama-30 eemuvi ezimalunga nokuVuna, ukuThena, ukuNkcenkceshela kunye nezinye izihloko ezingezinye. Lonke ulwazi lunikezelwa ngexabiso elifikelelekayo kakhulu – MAHALA okanye NGAPHANDLE KWENTLAWULO.

Lo vimba ngowabantu baseMzantsi Afrika. Ikwafumaneka ngelwimi lesi-Ngesi nelwimi lesi-Bhulu.

I-South African Orchard iveliswe yi-GM Television eKapa. Ukuqhagamshelana nabavelisi, nceda uthumele i-imeyile ku: gmtelevision@aol.com.